art 45 ust z dnia 26 lipca 1991

Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Rozliczenie z pracy w NL w polskim US
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów: 1) prowadzili: − pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, − działy specjalne produkcji...
Źródło: forum.niedziela.nl/viewtopic.php?t=8298Temat: Kwalifikacja wynagrodzenia członka zarządu
Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik (wspólnota mieszkaniowa) dokonując wypłat tych należności, ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy. W przypadku, gdy członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie zawarli umów cywilnoprawnych, do których mają zastosowanie przepisy art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz zostali powołani na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, to wynagrodzenie członków zarządu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym stanie faktycznym wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń, jednakże po zakończeniu roku, zgodnie z art. 42a ma obowiązek ... członkowie zarządu wspólnoty są obowiązani uwzględnić, zgodnie z art. 45 cytowanej ustawy, w rocznym zeznaniu podatkowym.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=116


Temat: kolejny obcy prezydentem Warszawy :(
MC wrote:[color=blue][color=green] przypominam, ze zgodnie z przepisami, podatki nalezy rozliczac w US wlasciwym nie dla miejscu zameldowania a dla miejsca zamieszkania.[/color] Z jakimi przepisami?[/color] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45 ust. 1b -- ../ premax ../ [email]premax@hot.pl[/email] ../ koniec i bomba, a kto czytal ten traba. w.g.
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=1377


Temat: wezwanie do Urzedu Skarbowego
wezwanie do Urzedu Skarbowego   Witam, Uprzejmie prosze o wskazowki, czego dotyczy ponizsze wyzwanie i jak w zwiazku z tym powinno sie postapic. Z gory dziekuje:) i pozdrawiam. Na podstawie art.155 i art.274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.ordynacja podatkowa przesłanie pocztą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania: -zeznanie PIT-36 za 2007 r. lub -pisemnych wyjaśnień w sprawie przyczyn jego niezłożenia. Tutejszy organ podatkowy jest w posiadaniu informacji uzyskanej od zagranicznej administracji podatkowej na podstawie Dyrektywy Rady 2003/48/we z dnia 3 czerwca 2003r. o dochodach z oszczędności w formie wypłaconych odsetek przez HSBC BANK w wysokości 35 GBP. Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 3 i art.45 ust.3b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 11 Umowy między Rzeczpospolitą polską ludową a zjednoczonym królestwem wielkiej Brytanii i Irlandii północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20.07.2006 (dz.u. z 2006 nr. 250 poz.1840) była pani zobowiązana do wykazania w zeznaniu, o którym mowa wyżej, zryczałtowania podatku w wysokości 19% uzyskanego...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=69095


Temat: "Jeśli podatku od lokaty nie pobierze bank, zapłaci go podatnik"
  Użytkownik "poniek" <poniek@onet.eu napisał w wiadomości news:hctubl$1q4$1@achot.icm.edu.pl... Witam, Art. 30a Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 31 października 2009 r.) Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: .... 3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną Z dyskusji na onecie: 1) " Art. 45.3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika" -...
Źródło: sukcesfinansowy.pl/showthread.php?t=4306


Temat: Rozporządzenie Ministra Finansów
Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2005 r. w sprawie określenia nowych tytułów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 146 z dnia 5 października 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ... - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Spółkujący w krzakach - podatek leśny i gruntowy 45 % 14) Spółkujący w samochodzie ... 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2005 r. PREMIER RADY MINISTRÓW Kazimierz Marcinkiewicz
Źródło: szalik.nazwa.pl/fightclub/forum/viewtopic.php?t=1542


Temat: Cokolwiek to jest - wyraz to
Rozporz?dzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 CZERWCA 2005 r. w sprawie okre?lenia nowych tytu?ów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 30 maja 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr ... od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Spó?kuj?cy w krzakach - podatek le?ny i gruntowy 45 % 14) Spó?kuj?cy w samochodzie - podatek ... Zarz?dzenie wychodzi w ?ycie z dniem og?oszenia i ma zastosowanie do przychodów osi?ganych od 01.01.2006 r. WICEPREMIER RADY MINISTRÓW MINISTER FINANSÓW prof. Marek Belka
Źródło: uksw.abros.pl/viewtopic.php?t=57


Temat: RozporzÂ?dzenie MINISTRA FINANS??W
RozporzÂ?dzenie MINISTRA FINANS??W z dnia 4 paÂ?dziernika 2005 r. w sprawie okreÂ?lenia nowych tytuÂ???w podatkowych podatku dochodowego od os??b fizycznych (Dz.U. Nr 146 z dnia 5 paÂ?dziernika 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os??b fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ... HIV - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Sp??Â?kujÂ?cy w krzakach - podatek leÂ?ny i gruntowy 45 % 14) Sp??Â?kujÂ?cy w...
Źródło: mbscp.kylos.pl/forum/viewtopic.php?t=1405


Temat: Kawal:)
Rozporzadzenie MINISTRA FINANSOW z dnia 4 pazdziernika 2005 r. w sprawie okreslenia nowych tytulow podatkowych podatku dochodowego od osob fizycznych (Dz.U. Nr 146 z dnia 5 pazdziernika 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ... HIV - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Spolkujacy w krzakach - podatek lesny i gruntowy 45 % 14) Spolkujacy w ... § 3. Zarzadzenie wychodzi w zycie z dniem ogloszenia i ma zastosowanie do przychodow osiaganych od 01.01.2006 r. PREMIER RADY MINISTROW Kazimierz Marcinkiewicz
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=96


Temat: Ostrów mazowiecka - 350 psów, przepełnienie, prosimyo pomoc w adopcjach, str 1344.
Zajrzyjcie tutaj: http://fundacja-emir.org/petycje/pomoc_emir.htm Ktoś może potwierdzić, że takie zmiany nastąpią? znalazlam takie zmiany na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/1,podatku,...z,OPP,465.html "Przy rozliczaniu podatków w 2008 r. będą obowiązywac nowe zasady dotyczące przekazywania 1%: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588 Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: (...) 50) w art. 45: f) po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5g w brzmieniu: "5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 5d. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c. 5e. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5c, na rachunek bankowy organizacji ... z zastrzeżeniem ust. 5f. 5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania." bez komentarza........
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=17010


Temat: Babcia na diecie !!!!!!!!!!
... 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2010 r.
Źródło: dieta.pl/grupy_wsparcia/showthread.php?t=3713


Temat: kawały
Rozporz ądzenie MINISTRA FINANS “W z dnia 29 pa ździernika 2004 r. w sprawie okre ślenia nowych tytućów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 30 pa ździernika 2004 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr ... % 13) Spóćkuj ący w krzakach - podatek le śny i gruntowy 45 % 14) Spóćkuj ący w samochodzie - podatek drogowy 25 % 15) Te ściowe - podatek od nakćadów ... 3. Zarz ądzenie wychodzi w życie z dniem ogćoszenia i ma zastosowanie do przychodów osi ąganych od 01.01.2005 r. MINISTER FINANS “W (-) dr Mirosćaw Gronicki
Źródło: forum.wejher.com/viewtopic.php?t=22


Temat: 1% podatku
z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588 Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: (...) 50) w art. 45: (...) f) po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5g w brzmieniu: "5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę ... ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c. 5e. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5c, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 5f. 5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem ... Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów...
Źródło: sandecja.org/forum/viewtopic.php?t=1322


Temat: PODATEK KATASTRALNY - ANKIETA
Rozporządzenie Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 października 2001 r. w sprawie określenia nowych tytułów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 30 października 2001 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i ... - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Spółkujący w krzakach - podatek leśny i gruntowy 45 % 14) Spółkujący w samochodzie ... § 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2002 r. WICEPREMIER RADY MINISTRÓW MINISTER FINANSÓW prof. Marek Belka
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=36767


Temat: Sprzedaz działki budowlanej
Wg mnie niestety musisz zwrócic - art. 6 ust. 2 ustawy z 21.11.2001 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. „ 2. Przepis art. 45 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. odliczyli od podatku wydatki poniesione na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu, a następnie po dniu 1 stycznia 2002 r. zbyli ten grunt lub to prawo.” Przed 1.01.2002 art. 45 ust. 3a brzmiał „W przypadku odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów, a następnie zbycia tego ... działki? ODPOWIEDŹ: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu oznaczenie pisma: PDII/415-71/2003 z dnia: 25-04-2003 Zgodnie z postanowieniami art. 27 a ust.1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 1l76 z późn. zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust.1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust.2 – 17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Jak z kolei stanowi art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a)i c) cyt. wyżej ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust.2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Natomiast art. 45 ust.3a pkt 2 ... W myśl postanowień art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U.Nr 134, poz. 1509/, przepis art. 45 ust.3a w/w ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do podatników, którzy przed dniem 1 ... art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=12731