art.43 ust.1 pkt.3ustawy o VAT

Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Sprzedaż samochodu firmowego - podatek
.... Art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT stanowi, że z podatku VAT zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu. W przypadku samochodów będą one uznawane za towary używane, jeżeli okres użytkowania samochodu przez podatnika wynosił co najmniej pół roku.... Zmieniam księgowego...
Źródło: garsoniera.com.pl/forum/index.php?showtopic=41228Temat: VAT w rolnictwie
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 Ustawy o Vat zwalnia się z podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych i innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.Więc jeśli nabywasz...
Źródło: agrofoto.pl/forum/index.php?showtopic=31


Temat: Kiedy VAT stanowi K.U.P.
" />Witaj, Jelcyn. VAT, co do zasady, kosztem uzyskania przychodu nie jest. Jak zwykle, jednak, są wyjątki :)) Ogólnie VAT naliczony, którego nie możesz odliczyć od VAT-u należnego (w całosci lub w części), będzie Twoim kosztem. A szczegółowo wyglada to tak: W przypadku podatku naliczonego kosztem będzie: 1. podatek naliczony, jeżeli podatnik zwolniony jest od VAT-u lub nabył towary czy usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od VAT, 2. podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT - jeżeli naliczony VAT nie powiększa wartości srodka trwałego. W przypadku podatku należnego kosztem będzie: 1. VAT od importu usług, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu odrębnych przepisów, 2. VAT od przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami. A wszystko to możesz wyczytać w art. 23 ust. 1 pkt 43 updof lub w art. 16 ust. 1 pkt 46 updop Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3975


Temat: VAT 22% na Internet - od kiedy?
" />Cytuję odpowiedź US : " usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników INDYWIDUALNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej zgodnie z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 - o Vat są zwolnione". cyt dalej oznacza to , że ww usługa będzie zwolniona z podatku od towarów i usług w sytuacji gdy nabywcą tej usługi jest użytkownik indywidualnie nieprowadzący działalności gospodarczej w pozostałych przypadkach usługa ta będzie opodatkowana zgodnie z art.41 ust 1 ustawy - stawką 22% VAT". OLO - więc otrzymujecie faktury ze złą stawką VAt.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18323


Temat: VAT 22% na Internet - od kiedy?
" />A to jest ze strony Ministerstwa Finansów..... Pytanie podatnika Jaką stawką podatku VAT w myśl nowej ustawy o VAT należy stosować na usługi dostępu do sieci internet świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych ? Działając na podstawie przepisu art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem strony z dnia 10.05.2004 r. informuję: Na podstawie przepisu art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 , poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w tym między innymi: #61623; usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi ... niż wymienione w pozycji 14 i pozycji 15 załącznika nr 4 do ustawy należy stosować stawkę określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT tj. 22 %. W przypadku świadczenia usług wymienionych w pozycji 13 załącznika nr 4 do ustawy o VAT obowiązek udowodnienia, że zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, spoczywa na podatniku.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18323


Temat: Import usług??
" />Jest to import usług zgodnie z art 2 pkt 9 ust o Vat.Podatnikiem jest zawsze licencjobiorca / art 17 ust 2/. Kwota podatku naliczonego stanowi dla licencjobiorcy importującego licencję kwotę podatku należnego od importu uslugi.Moment powstania obowiązku podatkowego określa art 19 ust 13 pkt 9 ust o Vat. Do rejestru Vat fre zakupu trzeba wprowadzić i naliczyć Vat , następnie wystawić fre wewnętrzną i wprowadzić do rejestru sprzedazy- Podatek nalezny przekształca się w podatek naliczony zgodnie z art 86 ust 2 pkt 4 ust o Vat. W deklaracji Vat-7 ujmujesz w poz. nr 32 i 33 oraz w poz 43 i 44 /stare druki/.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29975


Temat: Sprzedaż samochodu, przy zakupie którego przysługiwało całk
" />Mam pytanie czy jesli teraz chcemy sprzedać używany samochód zakupiony w 2003 roku od którego odliczyliśmy cały VAT możemy zastosować stawke zw zgodnie z § 8 ust.1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ("dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy") ??? Czy przy zastosowaniu zw istnieje konieczność dokonania korekty VAT zgodnie z art 91 ustawy o VAT ??? Proszę o wymiane poglądów i dziękuje.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28303


Temat: czy można zaliczyć w k.u.p.vat od samochodu osobowego
" />Nadiu, znany już, chyba, wszystkim art. 23 ust. 1 pkt 43 updof mówi, że naliczony podatek VAT jest kosztem uzyskania "w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług...". ustawa o VAT, natomiast, zabrania odliczenia VAT-u od zakupu paliwa...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2657


Temat: czy można zaliczyć w k.u.p.vat od samochodu osobowego
" />Art. 23 ust.1 pkt.43 ustawy o podatku doch. od osób fiz. mówi, ze kosztem uzyskania przychodu jest podatek naliczony vat w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku vat nie przysługuje obnizenie. Natomiast Art. 25 ust.1 pkt.3a ustawy o podatku od tow. i usług vat wyraznie wskazuje, że obniżenia nie stosuje sie od zakupu paliwa do sam. osobowego. Tak...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2657


Temat: Jaki VAT przy sprzedaży używanych opakowań ?
" />Zajmowałam się handlem napojami i piwem, mam zamiar sprzedać innej firmie opakowania (transportery z butelkami), które zakupiłam bez Vat-u. Czy mam wystawić fakturę ze stawką 22% czy potraktowac w/w opakowania jako towar używany i wystawić fakturę z Vat-em zw? - czy mogę skorzystać ze zwolnienia art 43 ust 1 pkt 2?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27762


Temat: środek trwały przekazanie
" />Witam Ja bym ustaliła warość rynkową - wysatwiłabym fakturę sprzedaży w spólce jawnej na fimę indywidualną wspólnika. Naliczyłabym Vat chyba, że byłby to samochód osobowy i nie przysługiwało odliczenie VAT-u to wtedy sprzedaż zwolniona art 43 ust 1 pkt 2 z ustawy VAT. W fimie jednoosobowej miałabym prawo do amortyzacji zgodnie z art 22j ustawy opdof. A jeżeli darowizna to i...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16153


Temat: VAT-SAMOCHÓD!!!
" />Sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się w EŚT korzysta ze zwolnienia od VAT jeżeli samochód był używany co najmniej pół roku, a z NABYCIEM nie wiązało się PRAWO do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, co jest warunkiem, aby jego sprzedaż korzystała ze zwolnienia od VAT (art.43 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT). Od 1 maja istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego-art.86 ust.3(odliczyli Państwo 5000 zł). W związku z tym jego późniejsze zbycie nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku, skoro przy nabyciu tego samochodu przysługiwało (zmniejszone, ale jednak) prawo do obniżenia podatku...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18778


Temat: Podatek VAT od pośrednictwa pieniężnego?
Usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT z wyłączeniem: 1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki, 2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej, 3) usług doradztwa ... art. 43 ust. 1 pkt 12, 7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=17736


Temat: Vat do zwrotu = homolgacja ciężarowa?
Ale my piszemy o innym przypadku. Oto fragment tekstu na ten temat: "Jeśli Twoja firma posiada samochód osobowy, przy nabyciu którego przysługiwało Ci jedynie częściowe odliczenie VAT, to przy sprzedaży tego samochodu będziesz mógł zastosować zwolnienie przedmiotowe od VAT. Warunkiem niezbędnym jest jednak, aby pojazd ten mógł być uznany za towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 uptu. Zgodnie ... - 22% stawkę VAT. Musisz także pamiętać, że jeśli Twoja firma posiada samochód ciężarowy, to do jego sprzedaży także nie będziesz mógł zastosować zwolnienia przedmiotowego, gdyż pojazd ten nie spełnia warunków do takiego zwolnienia, i to zarówno tych przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 2 uptu, jak i w § 8 ust. 5 ruptu1. Oznacza to, że sprzedaż firmowego samochodu innego niż osobowy zawsze musisz opodatkować VAT. Rafał Kuciński redaktor poradnika "Vat w praktyce" "
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=111546


Temat: Sprzedaż samochodu firmowego - podatek
Hmm... no właśnie problem w tym, że te gówniane przepisy są niejednoznaczne i pełne poprawek i mówią tak: ---------------------------------------------------- Art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT stanowi, że z podatku VAT zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu. W przypadku samochodów będą one uznawane za towary używane, jeżeli okres użytkowania samochodu przez podatnika wynosił co najmniej pół roku. Na podstawie tych regulacji podatnik, który skorzystałby nawet z częściowego odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, przy jego sprzedaży nie miałby prawa do zastosowania zwolnienia. Do sprzedaży samochodów odnosi się jednak także § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 ... którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi”. Dzięki tym regulacjom, mimo odliczenia podatku VAT podatnik może zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży samochodów uznawanych za używane, tj. użytkowanych przez podatnika ponad pół roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT, ważne jest czy prawo to przysługiwało - chodzi tutaj także o prawo do częściowego odliczenia w przypadku samochodów osobowych. Powyższą interpretację potwierdzają także...
Źródło: garsoniera.com.pl/forum/index.php?showtopic=41228


Temat: Wydzielenie własności ze spółdzielczego własnościowego...
lokatorskiego na prawo własnościowe, ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności takich lokali - nie podlega VAT – jeśli ustanowiono spółdzielcze prawo lokatorskie oraz zasiedlono lokal przed dniem 1 maja 2004 roku. Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego na rzecz członka spółdzielni przysługuje zwolnienie z podatku VAT (na podstawie art. 43/ 1 pkt. 10 ustawy o podatku VAT)...
Źródło: forum.miechowice.net/viewtopic.php?t=603


Temat: KUPNO MOTOCYKLA Z ZAGRANICY - NA FIRMĘ...?
" /> ">a w życiu. odliczenie vat = sprzedaż na fakturze z vat przecież ja nie odliczyłem Vatu więc nie rozumiem. się nie zrozumieliśmy. mówiłeś o swoim jednostkowym przypadku, który tylko jedną z możliwych opcji. co do zasady ma być wystawiona faktura vat edytka: podstawą zwolnienia z vat w przypadku sprzedaży pojazdu od którego nie odliczono vatu jest art 43 ust 1 pkt 2 ustawy o vat. udanej lektury "Zaś jak chodzi o motocykle, to nie mieszczą się one w zakresie przedmiotowym tego przepisu, gdyż nie mają one określanej dopuszczalnej ładowności, jako pojazdy nie służące do przewozu ładunków, tak jak i samochody osobowe, które jednak w omawianym przepisie zostały wymienione. Inaczej rzecz ujmując, chociaż zgodnie z przepisem art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym motocykl jest pojazdem samochodowym, to jednak nie dotyczy go przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT normujący kwestie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu ładunków. W związku z powyższym należy uznać, że uzasadnione było stwierdzenie Sądu I instancji, że w odniesieniu do motocykli przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT nie...
Źródło: holan.pl/forum/viewtopic.php?t=4484


Temat: KIEDY auto jest autem używanym??
" />bez VAT przy dalszej odsprzedaży, jeżeli był używany więcej niż 6 miesięcy i przy zakupie nie przysługiwało ! odliczenie VAT- art 43 ust 1 pkt 2 i ust 2,pkt 2 ustawy VAT
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19851


Temat: VAT-utrata jego odliczenia
" />Aga, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 uopdof VAT-u, o którym mówisz nie możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2578


Temat: to jaki 0% czy 22% dot. pytania 34378
" />Jeżeli kupiłeś ten samochód z VAT 22% to musisz go tak samo sprzedać z VAT 22%. Jeżeli kupiłeś bez VAT tzn. na umowę albo na fakturę a samochód był zwolniony z VAT to sprzedajesz go jako zw. i wpisujesz odpowiedni art. z Ustawy VAT - Art. 43 Ust. 1 pkt. 2
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=34448


Temat: Problem z wypełnieniem VAT-R US rozkłada ręce
Witam, poszedłem w piątek do US celem zgłoszenia tam działalności i złożenia papierów. Był to m. in. pomarańczowy VAT-R. Nie wiedziałem co mam wpisać w dwóch punktach (liczyłem, że uzyskam pomoc ... sklep internetowy i na formularzu VAT-R jest taki punkt: C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy 28. Ogólne informacje (zaznaczyć): a) podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy b) podatnik posiada siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania poza terytorium kraju c) podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy d) podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów u usług na postawie art. 43. ust 1 pkt 1-2, 4-13 i art. 82 e) podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy f) podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy g) podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust 1 lub 9 ustawy h) podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art 113 ust, 1 lub 9 ustawy i) podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy j) podatnik rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust.7 ustawy Czy ktoś orientuje się, jakie punkty powinienem zaznaczyć? Bedę dokonywał sprzedaży wysyłkowej, ale nie wiem o co tu chodzi i nie chcę czegoś pomieszać. I drugie pytanie: podatnik będzie składał deklaracje: 1) VAT-7 2) VAT-7K 3) VAT-8 4) VAT-12 Dzięki za pomoc.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=28544