art.167 Kodeksu pracy

Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Prawo pracy - czy ktoś szybko mi poradzi?
po pierwsze należą Ci się dwa dni wolne w roku Zgodnie z art. 188 par. 1 k.p., pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko do lat 14 przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, prośby o udzielenie tych dni nie musisz uzasadniac. Z tych dwóch dni mioze skorzystać tylko jeden trodzic. po drugie: Zgodnie z art. 167. 2 kodeksu pracy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=30930Temat: Prawnicy - pomocy
Pracy 3. Odprawa w wysokosci 2 miesiecznego wynagrodzenia, ale tylko jesli rozwiazanie umowy nastepuje z przyczyn dotyczacych pracodawcy (np. likwidacja zakladu pracy). W tej sytuacji pracodawca nie ma prawa rozwiazac umowy z winy pracownika. Jesli to zrobi przysluguje roszczenie o odszkodowanie w wysokosci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pozostaje mu wypowiedzie umowy o prace, co moze zrobic dopiero po powrocie pracownika do pracy z urlopu macierzynskiego. Art. 41 KP, art. 53 par. 2, art. 58 KP. Przy 6-letnim stazu pracy przysluguje 3 miesieczny okres wypowiedzenia, a wiec przy rozwiazaniu umowy przez pracodawce bez wypowiedzenia mozna dochodzic odszkodowania w takiej wysokosci. Art. 36 par. 1 pkt. 3 Tak to mniej wiecej wyglada. Sorka, ze troche chaotycznie, ale spieszylem sie. Jakby co pisz na PM.
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=3311


Temat: Ferie w oddziale przedszkolnym w szkole
Kodeks pracy: Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167(2).
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5711


Temat: Poznań WlkP - Jestem Tu! Piwo-Kon
Gwyn no bez kurde jaj, zawsze możesz wziąć urlop na żądanie bez podania przyczyn (przysługują Ci takie 4 dni w roku - art. 167 Kodeksu Pracy). Nie przyjmuję tłumaczeń. Jakichkolwiek. Już...
Źródło: science-fiction.com.pl/forum/viewtopic.php?t=967


Temat: zaległy urlop wypoczynkowy
Nie udzielenie Ci zaległego urlopu było wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, ponieważ taki obowiązek spoczywa na pracodawcy. Art. 168 Kodeksu Pracy Urlopu nie wykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167 ind 2. Jednakże urlop ten nie przepadł, jako że jest to ... powinno być co do zasady udzielane w naturze, czyli w dniach wolnych od pracy. Ekwiwalent za urlop może być stosowany tylko wyjątkowo np. przy odejściu z pracy.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=3897


Temat: Zaległy urlop.
dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=611


Temat: Praca domowa z kpc cz. 2 (dożywocie)
Wójcik M.P. Zakamycze 2005 stan prawny: 2005.07.01 Komentarz do art. 38 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), [w:] A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II. 1. Właściwość miejscowa wyłączna oznacza, że w sprawach wyliczonych w art. 38-42 powództwo można wytoczyć tylko przed ściśle określony sąd, wskazany na podstawie kryteriów zawartych w ... ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa albo o świadczenie (np. powództwa windykacyjne i negatoryjne z art. 222 k.c.). Zakresem art. 38 nie jest objęte powództwo o przeniesienie własności nieruchomości na podstawie art. 231 § 1 k.c (zob. orzeczenie SN z dnia 17 sierpnia 1983 r., III CRN 167/83, OSN 1984, z. 4, poz. 5. Powództwo o posiadanie może zmierzać do przywrócenia posiadania bądź do zaniechania jego naruszeń (art. 344 k.c.). 4. Właściwość wyłączna określona w tym przepisie odnosi się również do roszczeń osobistych przy kumulatywnym spełnieniu dwóch przesłanek: związku tych roszczeń z prawami rzeczowymi na nieruchomości i dochodzeniu ich łącznie z tymi prawami w procesie przeciwko temu samemu pozwanemu. Roszczenia te mogą stanowić m.in. roszczenia o świadczenia z tytułu dożywocia określone w art. 910 § 2 k.c., o zapłatę wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. 5. Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem praw rzeczowych położona jest w kilku okręgach sądowych, wyłącznie właściwych będzie kilka sądów i na podstawie art. 43 §...
Źródło: aplikantradcowskilublin.fora.pl/a/a,19.html


Temat: ZOBACZ
CECHY URLOPU NA ŻĄDANIE Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów (art. 163 par. 1 K.p.), który ustala pracodawca. Każdy plan urlopów powinien uwzględniać ciągłość i zabezpieczenie procesów produkcyjnych oraz wnioski pracowników. Wyjątek stanowi tutaj u r l o p n a ż ą d a n i e. Wprowadzony on został do Kodeksu pracy od 1 stycznia 2003 roku. Zgodnie z zapisem prawnym art. 167[2] K.p. – „ Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku ... na podstawie umów o pracę na czas określony, nieokreślony oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Urlop ten może być udzielony tylko w dniach pracy, tj. w dniach w których pracownik miał wykonywać prace zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Do urlopu na żądanie nie ma zastosowania zasada proporcjonalności. Urlop ten „ (…) ma stały wymiar wynoszący 4 dni, niezależnie od tego jaki wymiar urlopu wypoczynkowego ma pracownik w danym roku” (Zbiorowe, Kodeks pracy, Gdańsk 2004, s. 615). W ciągu całego roku kalendarzowego pracownik może korzystać z tego urlopu podzielnie (4 razy ... 31 marca 2006 r. Jest to zgodne z art. 168 K.p. Z upływem 3 lat, tj. 1 kwietnia 2008 r. ulegnie on przedawnieniu.
Źródło: delphias.fora.pl/a/a,75.html


Temat: Sami sobie załatwimy podwyżki
Obserwując rozwój sytuacji dotyczącej podwyżek stwierdzam, że czas już użyć grubszego oręża. Nie będzie spodziewanej podwyżki? No to zobaczymy!!! Klucz znajduje się w art.18 KP. Dosyć pobłażania! Dotyczy wszystkich tych, którzy do 3 lat wstecz zajmowali stanowisko młodszych wartowników i wartowników: .................................................................................................................................................................................................................................. Cytat: .................................................................................................................................................................................................................................. Przepisy powołane: Ustawa Kodeks Pracy Dz. U. Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974 r. z ... poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 ... 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586. Art. 18. KP § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. § 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego. Art. 18 3c KP § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. § 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i ... należne odszkodowanie = 1.270,00 zł RAZEM: minimum 3.041,20 zł Z-ca nie był bym takim optymista bo wyroki SN są różne nt. Art.18.3a,b,c.A czy nie lepiej jak zrobiłem to ja podczas zeszłorocznych podwyżek...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,381.html


Temat: Zagrożenia na naszym stanowisku pracy
Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 48 poz. 288 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z dnia 21 marca 2008 r.) Na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje ... ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca, w zakresie swojej właściwości, zapewnia warunki określone ... 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,183.html


Temat: Przesunięcie terminu wykorzystania urlopu zaległego poza I k
bywają bowiem interpretowane w różny sposób. Tak więc inspektor pracy może zarówno przyjąć, że doszło do popełnienia wykroczenia - wymierzając grzywnę, jak i też uznać, że w konkretnym, jednostkowym przypadku pracodawca zastosował w odniesieniu do pracownika zasadę korzyści (czyli stosując rozwiązanie korzystniejsze, niż wynika to z przepisów) i odstąpić od wymierzenia grzywny. Podstawa prawna: art.: 18, 161, 163 § 1 i § 11, 164, 165, 166, 167, 168, 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=5237


Temat: Modernizacja drogi Sztum - Postolin
OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ... o dł. 5396,28 m, wraz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 223, 318, 166/1, 167/1, 168/1, 214/1, obręb III m. Sztum, 132/5, 138/2, 305/1, 186/1, 133/1, ... wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31 (pokój nr 33) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w godzinach pracy urzędu 7.³Âż – 15.³Âż, lub pod nr tel. 055 267-74-53 (54). Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z ... Powiatu Sztumskiego, wydaje Starosta Sztumski (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (055) 267-74-88. Ponadto, informuje się, że w myśl art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej, w przypadku niezwłocznego...
Źródło: sztum.info.pl/forum/viewtopic.php?t=494


Temat: Zaległy urlop.
"Stanowisko Departamentu Prawnego GIP GPP-110-4560-170/08/PE w sprawie terminu udzielania pracownikom zaległego urlopu na żądanie W myśl prawa pracy obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (art.152 kodeksu pracy). Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są tylko wyjątkowo i są ściśle określone w przepisach. Urlop wypoczynkowy udzielany pracownikowi w terminie późniejszym niż rok kalendarzowy, w którym pracownik nabył do niego prawo, jest urlopem zaległym. Granicą czasową udzielenia urlopu zaległego – zgodnie z art.168 k.p. - jest koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, niezależnie od tego, czy przyczyny powodujące to przesunięcie leżą po stronie pracodawcy, czy pracownika. Ten obowiązek nie dotyczy udzielanych zgodnie z art.167 [2] k.p. czterech dni urlopu na żądanie pracownika. Uprawnienie do tego urlopu ... porozumieniem w sprawie terminu wykorzystywania urlopu dni urlopu na żądanie, które wraz z końcem roku tracą swój specyficzny charakter, nie uważa się za naruszenie obowiązku wynikającego z art.168 k.p. Przykładowo, jeśli ... Ponadto informujemy, że stosownie do art.167 [2] k.p. w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługują tylko cztery dni urlopu na żądanie i kiedy pracownik w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał czterech dni ... „zwykłego” urlopu zaległego, może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 2 k.p.). p.o. dyrektora Departamentu Prawnego mgr Wojciech Gonciarz
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=611


Temat: Sami sobie załatwimy podwyżki
…………………………………………………………………………….… ........................., dnia .................. Imię i nazwisko miejscowość ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. adres ………………………………………………………………………………. stanowisko DOWÓDCA (SZEF / KOMENDANT) JW………...... Numer (nazwa) ………..................................................................................... Kod, miejscowość Na podstawie art. 18 3c § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974 r. z poz. zm.) zwracam się z roszczeniem o wyrównanie wynagrodzenia ze stosunku pracy do wysokości wynagrodzenia przysługującego na stanowisku starszego wartownika za okres 3 lat wstecz wraz z należnymi odsetkami. Uzasadnienie: Pracując dotychczas na stanowisku /młodszego/ wartownika wykonywałem identyczną pracę jak starszy wartownik otrzymując przy tym niższe wynagrodzenie co pozostaje w jawnej sprzeczności z powoływanym na wstępie artykułem ustawy Kodeks Pracy, który określa m.in. że: „Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”. Ponadto na podstawie art. 18 3d Kodeksu Pracy w związku z art. 18 §1-3 i art. 18 3c §1 za naruszenie przez pracodawcę zasad równego traktowania w zatrudnieniu żądam należnego jednorazowego odszkodowania w wysokości jednomiesięcznego minimalnego wynagrodzenie za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. ...................................................... Imię i nazwisko .................................................................................................................................................................................................................................. Przepisy powołane: Ustawa Kodeks Pracy Dz. U. Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca ... 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. ... poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586. Art. 18. KP § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. § 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego. Art. 18 3c KP § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. § 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,381.html