Amortyzacja metodą liniową

Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Amortyzacja
Amortyzacja jest procesem polegającym na tym, że majątek trwały traci swoją wartość. Może to mieć różne przyczyny. Np. eksploatacja. Drugą przyczyną jest postęp techniczny, a co za tym idzie: możliwość nabycia maszyn lepszych, bardziej wydajnych za niższą cenę. Amortyzacji podlegają środki trwałe, które zamierza się urzytkować dłużej niż 1 rok. Są to środki, wykorzystywane w działalności gospodarczej. Są różne rodzaje metody amortyzacji: Liniowa, czyli stała. Zakłada ona, że środek jest zużywany równomiernie przez cały okres eksploatacji. Degresywna - polegająca na przekonaniu, że przydatność danego obiektu maleje w miarę użytkowania. Daletego początkowo odpisy amortyzacyjne...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562Temat: Amortyzacja
Amortyzacja to zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania. W bilansie jednostki gospodarczej, amortyzacja jest kosztem niepieniężnym (to znaczy nie pociąga za sobą wydatków: istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie jednorazowego wydatku poniesionego na zakup środka trwałego). Stosuje się różne metody amortyzacji. Najpopularniejsze to: * metoda liniowa (równomierna) - amortyzowanie co miesiąc takiego samego odsetka wartości środka trwałego (np. jeśli okres amortyzacji środka trwałego obejmuje 5 lat, czyli 60 miesięcy, to co miesiąc będzie odpisywana w koszty 1/60 część wartości tego środka trwałego). Oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego i utrata jego wartości jest taka sama w każdym okresie. * metoda degresywna - to metoda przyspieszona, z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika podwyższającego, wykorzystywana w szczególnych przypadkach. Stawka maleje. Oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego a zwłaszcza zmniejszenie jego wartości następuje w początkowym okresie jego używania szybciej niż w następnych okresach. * metoda progresywna - to metoda przyspieszona, z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika podwyższającego, wykorzystywana w szczególnych przypadkach. Stawka rośnie. Oparta jest na założeniu, że wraz z upływem czasu zużycie środka trwałego i utrata jego wartości następuje coraz...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: Amortyzacja
Metoda liniowa Metoda liniowa (inaczej równomierna lub proporcjonalna) polega na odpisywaniu stałej raty (np. co miesiąc) takiego samego odsetka wartości środka trwałego (np. jeśli okres amortyzacji środka trwałego obejmuje 5 lat, ... w każdym okresie. A_{r}={{CN-W_{R}} \over {POE}} gdzie * Ar - amortyzacja roczna * CN - cena nabycia lub koszt wytworzenia * WR - wartość rezydualna (końcowa) * POE - przewidywany okres...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: Amortyzacja
Mogą to być następujące metody amortyzacji środków trwałych: * metoda liniowa; o stawki określone w wykazie; o stawki podwyższone; o stawki obniżone; o stawki sezonowe: + naliczane w sezonie; + naliczane cały rok; * metoda degresywna; * korzystna metoda 30% (fabrycznie nowe środki trwałe): o w drugim roku metoda liniowa; o w drugim roku metoda degresywna; * metoda według stawek indywidualnych (ulepszone, używane, inwestycje w obcym środku trwałym). Na odrębnych zasadach odbywa się amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz taboru morskiego w budowie a także majątku wykorzystywanego w ramach komercjalizacji i prywatyzacji. Warto dodać, że podatnik może zaliczać w koszty odpisy amortyzacyjne w ratach: * miesięcznych; * kwartalnych; * rocznych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: Amortyzacja
Wyróżniamy kilka metod amortyzacji środków trwałych: Ustawa określa wiele metod amortyzacji, wśród których może wybierać podatnik. *Metoda liniowa -stawki określone w wykazie; -stawki podwyższone; -stawki obniżone; -stawki sezonowe: -naliczane w sezonie; -naliczane cały rok; *metoda degresywna; -korzystna metoda 30% (fabrycznie nowe środki trwałe): -w drugim roku metoda liniowa; -w drugim roku metoda degresywna; metoda według stawek indywidualnych (ulepszone, używane, inwestycje w obcym środku trwałym). Na odrębnych zasadach odbywa się amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz taboru morskiego w budowie a także majątku wykorzystywanego w ramach komercjalizacji i prywatyzacji. Warto dodać, że podatnik może zaliczać w koszty odpisy amortyzacyjne w ratach: miesięcznych; kwartalnych; rocznych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: egzamin
test jednokrotnego wyboru. Ma być 2 grupy po 28 pytań. Trzy zadania do policzenia - metoda najmniejszych kwadratow lub najmniejszego i najwyższego punktu - amortyzacja liniowa lub degresywana - strefa bezpieczęństwa...
Źródło: 1042.fora.pl/a/a,25.html


Temat: egz z r. zarzadczej
pan piszczek sam ułożył test. będą 2 grupy po 28 pytań, w tym 3 z obliczeniami. (metoda najmniejszych kwadratów lub najmnijeszego i największego punktu, amortyzacja liniowa lub degresywna, margines bezpieczeństwa lub...
Źródło: 1042.fora.pl/a/a,8.html


Temat: środki trwałe - samochód osobowy
... 2008r. Spółka amortyzuje auto metodą liniową, rozpoczynając amortyzacje w miesiącu kolejnym po oddaniu do użytkowania. Okres ekonomicznej użyteczności wynosi 5 lat. Wartość brutto pojazdu wynosi 100 000 zł. W sierpniu 2008...
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1483


Temat: Zadania z funkcją PMT i SLN proszę o pomoc
... 5,75% Zad.3 Korzystając z metody liniowej ustal roczną oraz miesięczną amortyzację zakupionego wózka widłowego wiedząc, że -wartość zakupionego wózka to 35 000zł -przewidywany okres uzytkowania to 5 lat -przewidywana wartość wózka...
Źródło: excelforum.pl/viewtopic.php?t=10323


Temat: Amortyzacja
Rodzaje (metody) amortyzacji Liniowa - polegająca na równomiernym rozłożeniu wartości środka trwałego (WNiP) w czasie, czyli zakłada, że użytkowany obiekt zużywa się równomiernie przez cały czas jego eksploatacji - powoduje to, że stawka amortyzacyjna jest stała. Degresywna - wg tej metody przydatność ekonomiczna obiektu majątku trwałego maleje w miarę jego użytkowania, co przekłada się na fakt, że odpisy amortyzacyjne w początkowych latach użytkowania są wyższe niż w kolejnych. Pozwala to szybciej zaliczyć większą część wartości początkowej obiektu w koszty, co z reguły jest korzystne dla przedsiębiorstwa (ale nie zawsze). Licząc kwotę amortyzacji stawka ... metody, czasem zwana metodą degresywno-liniową. W tej metodzie odpisów dokonuje się metodą degresywną, ale począwszy od roku, w którym tak obliczona amortyzacja miałaby być niższa od amortyzacji obliczonej metodą liniową, stosuje się metodę liniową, Naturalna - zakłada, że zużycie obiektu jest jednakowe na każdą jednostkę pracy (np. sztukę, kilogram, godzinę itp.), a więc kwota amortyzacji jest uzależniona od ilości pracy wykonanej w danym okresie czasu. Progresywna - wg tej metody kwota amortyzacji jest coraz większa z upływem okresu eksploatacji. Wynika to z założenia, że im starszy obiekt, tym wymaga większych nakładów na remonty, naprawy itp., a więc koszt jego eksploatacji się zwiększa. Metoda ta jest korzystna dla firm, które przez kilka początkowych lat, od wprowadzenia środka do ewidencji, ponoszą stratę, Marży przychodów - np. metoda przychodów netto - zgodnie z tą metodą wartość obiektu majątku trwałego jest amortyzowana proporcjonalnie do osiąganej marży przychodów netto w poszczególnych okresach. Inwentarzowa (szacunkowa) - polega na oszacowaniu bieżącej wartości danego obiektu i poprzez porównanie tej wartości z wartością na początek okresu, ustala się kwotę amortyzacji przypadającą na dany okres Wadą tej metody jest duża obiektywność oraz fakt, że wycena podlega bardzo silnie zmianą cen na rynku, co może doprowadzić do nieprawidłowych wniosków, Grupowa - w tej metodzie amortyzuje się łącznie grupę aktywów o podobnym wykorzystaniu w przedsiębiorstwie, podobnej wartości początkowej i zbliżonym okresie ekonomicznej przydatności. Metoda ta dotyczy z reguły obiektów o niskiej jednostkowej wartości. Najczęściej wykorzystuje się metody: liniową, degresywną oraz naturalną, natomiast dla obiektów o niskiej jednostkowej wartości również metodę grupową. Pozostałe metody mają zdecydowanie mniejsze znaczenie.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2702


Temat: Amortyzacja
Amortyzacja polega na sukcesywnym, na ogół comiesięcznym, ustaleniu kwoty ( odpisu) zużycia się środków trwałych i wliczaniu jej w koszty działalności gospodarczej. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle na cudzym gruncie, inne składniki majątku nie stanowiące własności podatnika. Amortyzacja jest to wyrażony w pieniądzu zużycie środków i jest zaliczany do kosztów. Momentem rozpoczęcia odpisów jest moment rzeczywistego rozpoczęcia użytkowania. Ponieważ amortyzację ustala się co miesiąc proces obliczania odpisów rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym rozpoczęło się rzeczywiste użytkowanie. Naliczanie odpisów kończ się z końcem tego miesiąca, w którym umorzenie obiektu zrówna się z jego wartością początkową lub dany obiekt postawiono w stan likwidacji lub sprzedaży. Amortyzacja środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ... do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowo amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania, - wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonać odpisów amortyzacyjnych. Proces zużywania się środków trwałych może trwać kilka, ... według metody liniowej z tym, że koszty prac rozwojowych oraz wartość firmy należy zamortyzować w ciągu 5 lat.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: Amortyzacja
Stosuje się różne metody amortyzacji, jednak najczęściej korzysta się z następujących metod: 1. Metoda liniowa amortyzacji polega na tym, że odpisów amortyzujących dokonuje się w równych ratach przez cały okres użytkowania środka trwałego. Podstawą ustalenia amortyzacji środka trwałego jest jego wartość. Kwotę odpisu amortyzacji wylicza się z uwzględnieniem wartości początkowej środka trwałego i przewidywanego okresu eksploatacji. KA = WP/L Gdzie: KA - roczna kwota (odpis) amortyzacji, WP - wartość początkowa, L - liczba lat użytkowania. Natomiast stopę( w praktyce używa się również określenia stawka) amortyzacji można wyliczyć z wzoru: SA= KA/WP 100% Gdzie: SA - roczna stopa( stawka) amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji, który okresla stawki i kwoty rocznego odpisów poszczególnych środków trwałych. przy ustalaniu stawek procentowych należy nieć na ... kas rejestrujących - 20% - wyposażenie – 20% 2. Metoda degresywna polega na obliczeniu amortyzacji prze zastosowaniu stawek amortyzacji rocznych podwyższonych odpowiednim współczynnikiem. Obliczamy: - w pierwszym podatkowym roku używania środka trwałego od ich wartości początkowej; - w następnych latach podatkowych od wartości netto ustalonych na początku kolejnych lat użytkowania; - począwszy od roku podatkowego, który tak określona kwota amortyzacji jest niższa od rocznej kwoty amortyzacji metodą liniową, jednostka dokonuje następnie amortyzacji metodą liniową. Stosowanie tej metody powoduje przyspieszenie amortyzacji środków trwałych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: egz z r. zarzadczej
Na wykładzie tego nie było ale Robiliśmy robiliśmy zadania z amortyzacji na przed ostatnich ćwiczeniach. Była metoda liniowa i degresywna. Jedno zadanie z tego będzie na egzaminie:)
Źródło: 1042.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Ćwiczenia
zadanie dotyczy amortyzacji.. nalezy w calosci zamortyzowac srodek trwaly, najpierw metoda degresywna a potem metoda liniowa.. wyzej ktos umiescil to zadanie
Źródło: aghzip.fora.pl/a/a,384.html


Temat: zadządzanie-pytania
Zestaw X 1. Wyjaśnij pojęcie „podmiot rachunkowości”. Czy prawdziwe jest twierdzenie, że PGL LP jest podmiotem rachunkowości, jakie konsekwencje z tego wynikają? Uzasadnij swoją odpowiedź. 2. Na czym polega metoda bilansowa w rachunkowości? ... 200000zł, roczna stopa amortyzacji (…) podwyższający amortyzację dla metody degresywnej wynosi 2,5. Należy: • Ustalić roczną kwotę amortyzacji na podstawie metody liniowej • Ustalić roczną kwoty amortyzacji w poszczególnych latach użytkowania (…) metodę malejącego salda, przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego (..) • Wskazać korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania metody degresywnej Pozostałe zapamiętane zagadnienia: - podmiot finansowy - metoda podmiotowa - rozliczenia publiczno – prawne - metoda...
Źródło: wydziallesny.fora.pl/a/a,1475.html


Temat: Ekonomika
controlling ZESTAW C 1) zadanie na amortyzację- metoda liniowa i degresywna 2) zadanie na kalkulację operacyjna  zadanie 9 ostatnia kserówka 3) pojęcia: analiza kosztów, ekonomika dostawy, ekstensywne wykorzystanie środków trwałych,...
Źródło: ekonomiauwm.fora.pl/a/a,1014.html


Temat: Amortyzacja
"Wydatki ponoszone na zakup lub wybudowanie środków trwałych podatnicy odnoszą w koszty podatkowe w czasie, w postaci odpisów amortyzacyjnych. Metod amortyzacji środków trwałych jest kilka. Najpopularniejsza jest metoda liniowa, czy też degresywna. Ustawodawca przewidział także stosowanie w niektórych sytuacjach indywidualnych stawek amortyzacyjnych czy też jej naliczanie sezonowe. Podatnicy wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej różnego rodzaju środki trwałe. Przeważnie są one wykorzystywane przez ... często rodzi się w tego typu sytuacjach pytanie, jak amortyzować te środki trwałe? Wychodząc naprzeciw takim właśnie sytuacjom, ustawodawca przewidział specjalny tryb amortyzacji dla takich środków trwałych. Został on określony w art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania. Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego ustala się natomiast przy zastosowaniu jednej z poniższych metod: * przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie, albo * przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku. Wybór ten ma bardzo istotne znaczenie, gdyż w zależności od decyzji podatnika, środek trwały zamortyzuje nam się szybciej bądź wolniej. W przypadku wybrania pierwszego rozwiązania, wysokość odpisów miesięcznych zrówna się z odpisem rocznym. Natomiast drugie rozwiązanie skutkuje wydłużeniem okresu amortyzacji. Przedstawmy to na przykładzie: Podatnik wykorzystuje sezonowo w prowadzonej działalności gospodarczej łódź ... związku z tym roczna kwota odpisów amortyzacyjnych wynosi: 27 000 x 7% = 1 890 zł Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wynikająca z podzielenia rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w ... 890 zł Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wynikająca z podzielenia rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy (sposób drugi) wyniesie: 1 890 zł / 12 m-cy= 157,50 zł. Roczny odpis amortyzacyjny, który będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów wyniesie tutaj: 157,50 x 5 m-cy = 787,50 zł." tytuł : Amortyzacja sezonowa środków trwałych oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl Posłużyłem się artykułem, aby zaprezentować amortyzacje sezonową. Ten szczególny rodzaj amortyzacji pozwala firma typowo sezonowym jak np.: firma budowlana odnosić większość część kosztów (odpisy amortyzacyjne) w krótszym okresie.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562